Sergiu
Cunescu

1923 - 2005
Am insa convingerea ca in situatia in care PSDR ar fi in pericol sa se dizolve in masa PDSR, se vor gasi persoane care vor reusi sa continue in demnitate firul vietii Partidului Social Democrat Roman. Eu voi fi printre ei fidel idealurilor noastre din trecut si din viitor." (Citat din Scrisoarea Deschisa a lui Sergiu Cunescu, din anul 2000, in care condamna conducerea PSDR pentru ca s-a predat PDSR).

Statutul PSDM

Descarca document
Descarcă documentul

I. DISPOZIŢII ŞI PRINCIPII GENERALE

Art.1. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este un partid rezultat prin reformarea şi schimbarea de denumire a Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” efectuatǎ în anul 2011.
Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este un partid istoric ce îşi are originea în Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România PSDMR, înfiinţat în anul 1893, fiind continuatorul şi succesorul Partidului Social Democrat din România şi al Partidului Social Democrat Independent ce l-au avut ca preşedinte pe Constantin Titel Petrescu.

Art.2. Identitatea partidului

 • Denumirea partidului este: Partidul Social Democrat al Muncitorilor, denumirea prescurtată fiind PSDM.
 • Semnul permanent al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este “triunghiul”. El reprezintă un triunghi isoscel având înălţimea egală cu jumătate din bază, în interiorul căruia se află inscripţionată prescurtarea PSDM. Semnul permanent este inscripţionat pe siglă, drapel şi alte însemne oficiale ale partidului, în aranjamente grafice aprobate de Comitetul Director, la propunerea Comitetului Executiv Central.
 • Semnul electoral al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este “triunghiul”, fiind identic cu semnul permanent.
 • Imnul Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este cântecul “Pe-al nostru steag”, versurile – Andrei Bârseanu, muzica – Ciprian Porumbescu.
 • Sediul legal al partidului este situat în Municipiul Bucuresti, Str. Izvorul Trotuşului Nr. 2, Bl. D8, Sc. A, Ap. 10, Sector 4.
 • Sediul central al partidului este situat în Municipiul Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu Nr. 1-3, Intrarea 5, Et. 1, Cam. 134, Sector 1.
 • Art.3. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este o uniune liber consimţită a cetăţenilor români fără deosebire de naţionalitate, religie, sex, ocupaţie şi condiţie socială care şi-au propus ca ţel edificarea în România a unei societăţi intemeiată pe valorile perene ale social-democraţiei române.

  Art.4. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM îşi are rădăcinile adînc ancorate în:

 • Istoria poporului român.
 • Tradiţiile social-democraţiei române.
 • Gîndirea politică a lui Constantin Titel Petrescu.
 • Idealurile revoluţiei române din Decembrie 1989.
 • Realităţile societăţii româneşti.
 • Experienţa politică şi de guvernămînt a partidelor social-democrate şi socialiste din ţările cu democraţie avansată.

Art.5. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM militează pentru apărarea şi respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriului ţării, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale.

Art.6. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM susţine forma de guvernământ republicană, democraţia parlamentară, statul de drept, separarea puterilor în stat, pluralismul ideologic, pluripartidismul, pluralitatea formelor de proprietate.

Art.7. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM acţionează pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, libertatea de conştiinţă, dreptul la identitate culturală şi religioasă, respingînd orice manifestare de totalitarism, exclusivism, şovinism, rasism sau orice altă formă de extremism.

Art.8. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, prin concepţiile filozofice, convingerile politice şi activitatea sa programatică, este port-drapelul idealurilor social-democraţiei române şi al aspiraţiilor mediilor societăţii româneşti apropiate social-democraţiei; muncitori, ţărani, meşteşugari, funcţionari, intreprinzători, intelectuali, pensionari, elevi, studenţi şi alte pături sociale cu orientare de centru stânga.

Art.9. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM participă la alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale şi pentru Parlamentul European.

înapoi la cuprins

II. OBIECTIVELE PARTIDULUI

Art.10. În toată activitatea sa, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM urmăreşte numai obiective politice.

Art.11. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are următoarele obiective:

 • Promovarea în societatea românească a principiilor social-democraţiei, a statului social de drept, în scopul realizării unei societăţi a libertăţii, justiţiei sociale, solidarităţii, demnităţii şi bunăstării.
 • Promovarea în societatea românească a principiilor social-democraţiei, a statului social de drept, în scopul realizării unei societăţi a libertăţii, justiţiei sociale, solidarităţii, demnităţii şi bunăstării.
 • Promovarea principiilor economiei de piaţă şi a procesul de reformă, pe baza pluralismului formelor de proprietate – publică, particulară, asociativă, cu capital intern, străin sau mixt – în vederea realizării unei economi performante şi durabile.
 • Crearea condiţiilor de afirmare a tinerilor în viaţa economică, socială şi politică a ţării.
 • Înfăptuirea unei politici de promovare a femeii, de asigurare a unei reale egalităţi în drepturi şi de afirmare a acesteia în societate şi familie, partidul pronunţîndu-se pentru întărirea responsabilităţii statului în ocrotirea familiei şi a copilului.
 • Afirmarea idealurilor social-democraţiei colaborînd sau întreţinînd relaţii cu partide sau organizaţii politice democratice din ţară şi străinătate.
 • Respectarea şi promovarea interesului naţional.

Art.12. Pentru realizarea obiectivelor sale politice, Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM acţionează prin reprezentanţii săi în Parlament, Guvern, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, orice alte instituţii şi organisme în care partidul este reprezentat, precum şi prin dialogul şi cooperarea cu partidele politice democratice, sindicatele, organizaţiile neguvernamentale şi ale societăţii civile.

înapoi la cuprins

III. MEMBRII PARTIDULUI

Art.13. Pot fi membri ai Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM cetăţenii români care, potrivit Constituţiei, au drept de vot, fără deosebire de sex, naţionalitate, credinţă, pregătire intelectuală şi condiţie socio-profesională, care acceptă Platforma-Program şi Statutul partidului şi plătesc cotizaţia de membru.

Art.14. Nu pot fi membrii ai Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM persoanele cărora le este interzisă prin lege asocierea politică, persoanele care aprobă extremismul şi şovinismul.

Art.15. Calitatea de membru al partidului se dobândeşte la cerere, în urma completării şi semnării de către solicitant a unei adeziuni. Adeziunea cuprinde o menţiune expresă prin care solicitantul declară în scris, pe propria răspundere, “dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic”. Cererea de primire în partid se rezolvă de Comitetul organizaţiei teritoriale pe raza căreia solicitantul îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa temporară. În cazul în care cererea de primire în partid este respinsă de Comitetul organizaţiei teritoriale, solicitantul poate face apel, în termen de 15 zile, la Comitetul Executiv Judeţean (Municipiului Bucureşti) al partidului. Apelul se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrarea lui, hotărârea rămânând definitivă.

Art.16. După aprobarea cererii de înscriere, noului membru de partid i se eliberează carnetul de membru.

Art.17. Evidenţa membrilor de partid se organizează şi se păstrează în conformitate cu normele elaborate de Comitetul Executiv Central al partidului.

Art.18. Cetăţenii români care sunt de acord, în principiu, cu Platforma-Program a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM dar nu dorec să facă cerere de înscriere, pot activa ca simpatizanţi ai acestuia. Simpatizanţii beneficiază de toate drepturile prevăzute de statut cu excepţia dreptului de a alege, şi de a fi ales.

înapoi la cuprins

IV. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

Art.19. Membrii de partid au următoarele drepturi:

 • Să participe, să-şi expună în mod liber iniţiativele politice şi opiniile în şedinţele organizaţiilor de partid ai cărori membrii sunt sau în adunările, conferinţele şi congresele de partid la care iau parte ca invitaţi sau delegaţi.
 • Să propună şi să susţină proiecte de hotărâri, rezoluţii, moţiuni etc. pentru îmbunătăţirea activităţii partidului.
 • Să aleagă, să facă propuneri de candidaţi şi să candideze pentru a fi aleşi în organele de conducere ale partidului la diferite nivele.
 • Să ia parte la activităţile cu caracter politic, social, ştiinţific, cultural-artistic sau de altă natură organizate de partid.
 • Să reprezinte partidul, pe baza mandatului încredinţat în acest sens, la diferite acţiuni organizate pe plan intern şi internaţional.
 • Să fie desemnaţi, în conformitate cu normele stabilite de conducerea partidului pentru a candida pe listele electorale sau pentru diverse posturi în administraţia locală sau centrală de stat.
 • Să se adreseze organelor ierarhic superioare ale partidului în cazurile în care apreciază că unele hotărâri luate de organizaţiile sau organele din care fac parte, nu sunt în concordanţă cu prevederile Platformei-Program şi ale Statutului sau consideră că au fost lezaţi în drepturile lor.
 • Să participe şi să ia cuvântul în şedinţele, adunările şi conferinţele de partid în care urmează să se discute activitatea sau conduita sa.
 • Să se retragă din partid din orice motiv doreşte: starea sănătăţii, schimbarea orientării politice, etc.

Art.20. Membrii de partid au următoarele îndatoriri:

 • Să militeze în partid şi în afara lui pentru promovarea principiilor şi normelor înscrise în Platforma-Program.
 • Să respecte prevederile Statutului şi hotărârile luate conform acestuia.
 • Să participe la manifestările şi întrunirile partidului.
 • Să ducă la îndeplinire sarcinile ce le sunt încredinţate în cadrul partidului.
 • Să pună întotdeauna interesele generale ale societăţii democrate româneşti deasupra intereselor individuale, conjuncturale.
 • Să ia atitudine împotriva fenomenelor de necinste şi abuzurilor comise în numele sau pe seama partidului.
 • Să accepte pluralismul de idei şi diversitatea opiniilor exprimate în mod liber în cadrul organizat al partidului şi să respecte hotărârile adoptate conform Statutului.
 • Să acţioneze pentru eliminarea oricăror tendinţe şi manifestări care ar putea favoriza apariţia în partid a practicilor sectariste, autoritariste sau de cult al personalităţii.
 • Să promoveze poziţia partidului în organele puterii de stat în care sunt aleşi sau desemnaţi de partid.
 • Să dea dovadă de corectitudine şi moralitate în activitatea publică, pentru a nu aduce prejudicii credibilităţii, onoarei şi prestigiului partidului.
 • Să fie loiali şi să respecte conducerea partidului aleasă statutar.
 • Să respecte activitatea şi drepturile celorlalţi membri de partid.
 • Să păstreze confidenţialitatea hotărârilor care privesc viaţa internă de partid în situaţia în care se stabileşte astfel.
 • Să plătească la timp cotizaţia de partid şi să susţină financiar în limita posibilităţilor funcţionarea optimă a partidului.
 • Să raporteze activitatea desfăşurată pe linie de partid organului din care face parte sau organizaţiei ai căror membri sunt la solicitarea acestora.

înapoi la cuprins

V. SANCŢIUNI, PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU

Art.21.Membrii de partid care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului, au nesocotit hotărârile adoptate conform acestuia sau, prin activitatea lor, aduc prejudicii partidului, li se vor aplica următoarele sancţiuni:

 • Atenţionarea şi discutarea în organul din care face parte sau în adunarea generală;
 • Avertisment;
 • Suspendarea, eliberarea sau destituirea din funcţia pe care o deţine în organele de conducere ale partidului, la recomandarea organului care l-a ales în funcţia respectivă;
 • Retragerea sprijinului politic pentru membrii partidului ce deţin funcţii dobândite prin recomandarea sau susţinerea partidului;
 • Retragerea calităţii de membru al partidului (excluderea), măsură extremă care se poate lua numai în cazul comiterii unor abateri deosebit de grave.

Art.22. Excluderea unui membru de partid se hotărăşte de adunarea generală a organizaţiei de partid din care face parte, cu votul majorităţii membrilor adunării generale a organizaţiei.

Art.23. Excluderea unui membru de partid cu funcţii în organele de conducere ale partidului se poate face numai cu recomandarea organului care l-a ales în funcţiile respective. Membrii de partid, împotriva cărora s-au luat măsuri de sancţionare, pot să facă apel la Comisia Judeţeană sau Centrală de Arbitraj, la Conferinţa Naţională şi la Congresul partidului. Apelul trebuie să fie examinat şi soluţionat în cel mult două luni de la înregistrare.

Art.24. Calitatea de membru al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se pierde prin retragere, radiere sau excludere.

 • Retragerea are loc în baza şi la data depunerii cererii scrise de demisie, ca expresie a voinţei liber exprimate a persoanei în cauză. Cererea scrisă împreună cu carnetul sau însemnele aparţinând partidului se depun la Comitetul de Conducere al Organizaţiei pe teritoriul căreia persoana figura ca membru, care o trasmite Comitetului Judeţean (Municipiului Bucureşti), pentru scoatere din evidenţă.
 • Radierea se face de către Comitetul Judeţean (Municipiului Bucureşti) la propunerea Comitetului de Conducere al Organizaţiei pe teritoriul căreia era membru cel în cauză, numai în următoarele cazuri:
  • neplata cotizaţiei de membru mai mult de un an calendaristic;
  • înscrierea într-un alt partid sau formaţiune politică;
  • declararea ca independent a acelui membru care ocupă o funcţie aleasă sau numită, în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia;
  • deces.
 • Excluderea se hotărăşte în conformitate cu prevederile Art.22, 23 din prezentul statut.

înapoi la cuprins

VI. DEMOCRAŢIA INTERNĂ DE PARTID

Art.25. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, fidel tradiţiilor social-democraţiei române, promovează în cadrul partidului o autentică democraţie reliefată în următoarele norme:

 • Desfăşurarea activităţii în cadrul organelor şi organizaţiilor de partid va avea la bază cunoaşterea şi respectarea Statutului şi Platformei-Program a partidului şi a altor hotărîri ale organelor ierarhic superioare.
 • În partid se va promova dialogul deschis, bazat pe respectarea opiniilor şi luarea în considerare a acestora în elaborarea hotărârilor.
 • Este permisă exprimarea unor păreri şi idei diferite de ale majorităţii (unitatea partidului nu se identifică cu unitatea în jurul unei persoane sau a unui grup de persoane).
 • Hotărârile organizaţiilor de partid se iau de adunările generale, în prezenţa a min. 1/2 din numărul total de membri, cu votul majorităţii celor prezenţi, hotărâri ce devin obligatorii pentru toţi membrii.
 • În cazul în care cel puţin 1/3 din numărul membrilor de partid dintr-o organizaţie, consideră necesară luarea în dezbatere a unor probleme a căror soluţionare comportă importanţă şi urgenţă, organul de conducere respectiv este obligat să convoace neîntîrziat adunarea generală sau conferinţă extraordinară a organizaţiei de partid respective.
 • Alegerea tuturor organelor de conducere din partid şi a delegaţilor la Conferinţe şi Congrese, se face prin vot secret.
 • Candidaturile pentru organele de conducere se depun cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor, la propunerea organelor şi organizaţiilor de partid din care fac parte candidaţii sau în nume propriu. Adunările generale sau conferinţele teritoriale pot desemna direct sau prin comisii de propuneri şi alte candidaturi. La desemnarea candidaţilor se va avea în vedere competenţa profesională şi politică, prestigiul din partid şi societate, precum şi contribuţia adusă la înfăptuirea obiectivelor partidului.

înapoi la cuprins

VII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ORGANELE DE CONDUCERE

Structura organizatorică

Art.26. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se organizează şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial: comună, oraş, municipiu (sector al Municipiului Bucureşti), judeţ (Municipiul Bucureşti).

Art.27. Structura cuprinde următoarele organizaţii:

 • organizaţii teritoriale, la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti. În fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti se constituie câte o organizaţie judeţeană, respectiv organizaţia Municipiului Bucureşti, formată din toate organizaţiile locale de pe teritoriul judeţului respectiv;
 • organizaţii teritoriale locale, la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor Municipiului Bucureşti;
 • organizaţii la nivelul secţiilor de votare şi satelor.

Art.28. Se interzice constituirea organizaţiilor de partid pe principiul locului de muncă.

Art.29. Structura partidului este ierarhică – organizaţie de partid locală, judeţeană (a Municipiului Bucureşti) şi Conducerea Centrală de partid.

Art.30. În fiecare unitate administrativ-teritorială există o singură organizaţie pe fiecare nivel.

Art.31. Organizaţia de partid locală cuprinde minimum 5 membri.

Art.32. Organizaţia de secţie de votare sau sat este nucleul de bază a structurii organizatorice a partidului, fiind constituită pe teritoriul unei secţii de votare (unui sat) şi poartă numărul acesteia sau numele satului respectiv. Organizaţia de secţie de votare sau sat se constituie când pe teritoriul respectiv sunt cel puţin trei membri. Ea are, în principal, atribuţii executive privind legătura directă cu electoratul şi desfăşurarea în condiţii optime a campaniei electorale şi a alegerilor din secţia de votare respectivă şi este condusă de un preşedinte ales de majoritatea membrilor.

Organele de conducere ale partidului

Art.33. Toate organele de conducere ale partidului de la toate nivelele sunt alese.

Art.34. Organele de conducere şi control ale partidului sunt următoarele:

 1. la nivel central:
  • Congresul (Conferinţa Naţională);
  • Consiliul Naţional;
  • Comitetul Director, Comisia Centrală de Control, Comisia Centrală de Arbitraj;
  • Comitetul Executiv Central;
  • Biroul Permanent.
 2. la nivelul organizaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
  • Conferinţa Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti;
  • Comitetul Judeţean sau al Municipiului Bucureşti, Comisia Judeţeană (Municipiului Bucureşti) de Control, Comisia Judeţeană (Municipiului Bucureşti) de Arbitraj;
  • Comitetul Executiv Judeţean sau al Municipiului Bucureşti.
 3. la celelalte niveluri:
  • Adunarea Generală;
  • Comitetul de Conducere.

Art.35. Organul de conducere al organizaţiei locale comunale de partid este Adunarea Generală a membrilor acesteia, ce se convoacă semestrial şi în situaţii deosebite, ori de cîte ori este nevoie. În perioada dintre adunările generale, activitatea organizaţiei este condusă de un Comitet ales anual, format din 3-5 membrii, între care un preşedinte, un vicepreşedinte şi un casier. Alegerea se face prin vot secret.

Art.36. Organul de conducere al organizaţiei teritoriale-locale; orăşeneşti, municipale şi a sectoarelor Municipiul Bucureşti este; Adunarea Generală, care se convoacă anual de Comitetul de Conducere, sau în situaţii deosebite ori de cîte ori este nevoie.

Art.37. Adunarea Generală a organizaţiei teritoriale-locale; orăşeneşti, municipale şi a sectoarelor Municipiul Bucureşti, alege pentru un mandat de 2 ani, Comitetul de Conducere al acesteia, format din 5-7 membri titulari şi 2 membri supleanţi. Alegerea se face prin vot secret. Comitetul îşi alege, la nivelul lui, prin vot secret, un preşedinte, 1-2 vicepreşedinţi, 1-2 secretari şi un casier care conduc activitatea organizaţiei teritoriale între adunările generale.

Art.38. Organul de conducere al Organizaţiei Judeţene şi a Municipiului Bucureşti este Conferinţa, care se convoacă odată la doi ani de Comitetul Judeţean (Comitetul Municipal Bucureşti).

 • Conferinţa extraordinară a Organizaţiei Judeţene sau a Municipiului Bucureşti poate fi convocată din iniţiativa Comitetului Judeţean (Comitetul Municipiului Bucureşti) sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile teritoriale subordonate.
 • Conferinţa Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti este constituită din delegaţii aleşi în adunările generale ale organizaţiilor teritoariale subordonate potrivit normei de reprezentare stabilită de Comitetul Executiv Judeţean sau al Municipiului Bucureşti, precum şi delegaţii de drept – membrii Comitetului Judeţean sau ai Municipiului Bucureşti în exerciţiu, preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Judeţean, consilierii judeţeni, primarii sau viceprimarii unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul respective – membrii ai PSDM, membrii Comisiei Judeţene de Arbitraj PSDM şi Comisiei Judeţene de Control PSDM.

Art.39. Conferinţa organizaţiei judeţene sau a Municipiului Bucureşti alege prin vot secret, pentru un mandat de doi ani:

 • Membrii titulari şi supleanţi ai Comitetului Judeţean (Municipiului Bucureşti).
 • Preşedintele şi preşedintele de onoare ai organizaţiei judeţene sau ai organizaţiei Municipiului Bucureşti.
 • Comisia Judeţeană (Municipiului Bucureşti) de Control formată din 3 membri titulari şi 2 membri supleanţi.
 • Comisia Judeţeană (Municipiului Bucureşti) de Arbitraj formată din 3-5 membri titulari şi 2-3 membri supleanţi.

Art.40. Comitetul Judeţean (Municipiului Bucureşti) este constituit din membrii Comitetului Executiv Judeţean (Municipiului Bucureşti), preşedinţii organizaţiilor locale (Sectoarelor Municipiului Bucureşti) de pe raza judeţului respectiv, membri titulari şi supleanţi.

 • Comitetul Judeţan (Municipiului Bucureşti) îşi alege, prin vot secret, 3 vicepreşedinţi, 3 secretari executivi, un trezorier şi secretari pe probleme. Comitetul se întruneşte în şedinţe plenare trimestrial sau ori de câte ori este nevoie şi asigură conducerea Organizaţiei Judeţene (Municipiului Bucureşti) de partid între conferinţe.
 • Comitetul Executiv Judeţean (Municipiului Bucureşti) este constituit din preşedintele, preşedintele de onoare, vicepreşedinţii şi secretarii executivi, se întruneşte în şedinţe lunare şi conduce activitatea între două şedinţe ale Comitetului Judeţean.
 • Comisiile judeţene (Municipiului Bucureşti) de Control şi de Arbitraj îşi aleg prin vot secret, un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.

Art.41. Adunările Generale şi Conferinţele Judeţene au următoarele atribuţii:

 • Stabilesc măsurile necesare îndeplinirii obiectivelor de bază ale partidului în raza lor teritorială.
 • Stabilesc componenţa numerică şi structura Comitetului teritorial local sau a Comitetului Judeţean (Municipiului Bucureşti).
 • Aleg organele de conducere, delegaţii şi candidaţii pentru organele de conducere ale organizaţiilor ierarhic superioare.
 • Conferinţa Judeţeană analizează activitatea desfăşurată de organizaţiile de partid din subordine.

Art.42. Comitetul teritorial local şi judeţean (Municipiului Bucureşti) are următoarele atribuţii:

 • Adoptă măsuri pentru îndeplinirea la nivel teritorial a prevederilor Statutului şi Platformei-Program a partidului şi a hotărârilor organelor ierarhic superioare.
 • Conduce activitatea de la nivelul respectiv în perioada dintre două adunări sau conferinţe.
 • Stabileşte norma de reprezentare pentru adunările generale.
 • Reprezintă partidul, faţă de terţi la nivelul teritorial corespunzător.
 • Comitetul Judeţean (Municipiului Bucureşti) analizează şi sprijină activitatea organizaţiilor din subordine în soluţionarea problemelor curente.
 • Comitetul Judeţean (Municipiului Bucureşti) analizează activitatea Comitetului Executiv Judeţean şi stabileşte măsuri pentru desfăşurarea corespunzătoare a acesteia.

Art. 43. Comitetul Executiv Judeţean (al Municipiului Bucureşti) are următoarele atribuţii;

 • Conduce activitatea executivă a organizaţiei Judeţene (Municipiului Bucureşti) în perioada dintre şedinţele Comitetului Judeţean (Municipiului Bucureşti).
 • Stabileşte norma de reprezentare pentru conferinţa judeţeană (Municipiului Bucureşti).
 • Reprezintă partidul, faţă de terţi la nivelul judeţului (Municipiului Bucureşti), poate deschide conturi la bancă şi răspunde de gestionarea lor.
 • Comitetul Executiv Judeţean (Municipiului Bucureşti) propune candidaţi proprii pentru organele centrale şi descentralizate ale puterii de stat.
 • Comitetul Executiv Judeţean (Municipiului Bucureşti) stabileşte candidaţii la alegerile locale pentru organele locale ale puterii de stat, la propunerea şi cu consultarea organizaţiilor subordonate.

Art.44. Comisia Judeţeană (Municipiul Bucureşti) de Control are ca atribuţii verificarea trimestrială a gestiunii şi gospodăriri patrimonilui, evidenţei corecte a tuturor veniturilor şi cheltuielilor din cadrul organizaţiilor locale de partid din judeţ. Când constată nereguli, comisia va informa operativ Comitetul Judeţean şi Comisia Centrală de Control.

Art.45. Comisia Judeţeană (Municipiului Bucureşti) de Arbitraj; soluţionează diferendele dintre membrii de partid sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului, judecă sesizările primite privind încălcarea prevederilor Statutului şi normelor de conduită de către membrii de partid, controlează evidenţa numerică a membrilor de partid, conform adeziunilor şi carnetelor de membru.

 • La judecarea diferendelor, Comisia Judeţeană de Arbitraj va asigura părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra.
 • Calea de atac împotriva hotărârii date este apelul care poate fi declarat în 15 zile de la comunicarea hotărârii. Apelul va fi judecat de Comisia Centrală de Arbitraj în termen de 30 zile.

Art.46. Organul suprem de conducere al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este Congresul care se convoacă de regulă o dată la patru ani. În împrejurări deosebite se convoacă congrese extraordinare ori de câte ori situaţia o impune.

Art.47. Între congrese, la interval de doi ani, se poate convoca Conferinţa Naţională a partidului.

Art.48. Congresul partidului se convoacă de către Comitetul Director. Congresul extraordinar şi Conferinţa Naţională se convoacă din iniţiativa Comitetului Director sau la cererea a cel puţin 1/2 din organizaţiile judeţene.

Art.49. Congresul sau Conferinţa Naţională a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este constituit(ă) din delegaţii aleşi de Conferinţele Judeţene şi de cea a Municipiului Bucureşti potrivit normei de reprezentare stabilită de Comitetul Director, precum şi din delegaţii de drept.
Sunt delegati de drept:

 • membrii Consiliului Naţional în exerciţiu;
 • membrii Comisiei Centrale de Control;
 • membrii Comisiei Centrale de Arbitraj.

Art.50. La Congresul sau Conferinţa Naţională pot participa ca invitaţi:

 • membrii ai PSDM care conduc instituţii cu caracter naţional;
 • directori şi redactori şefi ai publicaţiilor;
 • personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale şi militanţi ai organizaţiilor obşteşti;
 • personalităţi ale diasporei româneşti;
 • reprezentanţi ai altor partide din ţară şi străinătate;
 • reprezentanţi ai executivului;
 • lideri ai organizaţiilor sindicale;
 • alte persoane desemnate de Comitetul Director sau Comitetul Executiv Central.

Invitaţii audiază lucrările, pot lua cuvântul cu acordul plenului.

Art.51. Atribuţiile Congresului ordinar al partidului sunt următoarele:

 • Adoptă şi modifică Platforma-Program şi Statutul partidului.
 • Analizează activitatea partidului şi a organelor centrale de conducere şi stabileşte strategia politică a partidului.
 • Stabileşte componenţa numerică şi structura Consiliului Naţional, Comitetului Director, Comitetului Executiv Central, a Comisiei Centrale de Control şi a Comisiei Centrale de Arbitraj.
 • Alege membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului Naţional, Comisiei Centrală de Control şi Comisiei Centrală de Arbitraj.
 • Alege preşedintele, preşedintele executiv, secretarul general şi preşedintele de onoare ai partidului.
 • Decide fuziunea partidului cu alte partide.
 • Hotărăşte încetarea activităţii partidului prin autodizolvare.

Art.52. Consiliul Naţional al partidului este constituit din membrii Comitetul Director, parlamentarii PSDM, miniştrii şi secretarii de stat în exerciţiu membri PSDM, preşedintele Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedinţii sau după caz vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, primarul general al Municipiului Bucureşti şi primarii sectoarelor sale sau după caz, viceprimarii membri PSDM, membrii titulari şi membrii supleanţi.
Consiliul Naţional se întruneşte în şedinţe plenare anual, sau ori de cîte ori este nevoie, la convocarea Comitetului Director sau a Biroului Permanent.

Art. 53. Atribuţiile Consiliului Naţional sunt:

 • Conduce activitatea partidului între congrese sau conferinţele naţionale pe baza hotărîrilor adoptate de acestea.
 • Analizează activitatea Comitetului Director, stabilind măsuri corespunzătoare.
 • Alege Vicepreşedinţii şi Secretarii Executivi (care vor fi confirmaţi anual de plenara Consiliului Naţional).
 • Hotărăşte asocierea partidului cu organizaţii din ţară şi străinătate, precum şi participarea Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM la alianţe politice şi electorale sau coaliţii guvernamentale.
 • Desemnează candidatul Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM la funcţia de Preşedinte al României.

Art. 54. Comitetul Director al partidului este constituit din membrii Comitetul Executiv Central, purtătorul de cuvînt, trezorierul partidului, secretarii pe probleme, şefii coordonatori ai departamentelor organizate pe domenii de activitate, preşedinta organizaţiei de femei, preşedintele organizaţiei de tineret, reprezentantul organizaţiei de pensionari, preşedinţii organizaţiilor judeţene, preşedintele organizaţiei Municipiului Bucureşti şi preşedinţii organizaţiilor de sector ale Municipiului Bucureşti.
Comitetul Director se întruneşte în şedinţe plenare trimestrial, sau ori de cîte ori este nevoie, la convocarea Comitetului Executiv Central sau a Biroului Permanent.

Art.55. Atribuţiile Comitetului Director sunt:

 • Conduce activitatea partidului între şedinţele Consiliului Naţional pe baza hotărîrilor adoptate de acesta şi a hotărîrilor adoptate de congres sau conferinţa naţională.
 • Stabileşte modalităţile concrete de realizare a Platformei-Program şi a altor documente adoptate de congresele şi conferinţele naţionale ale partidului.
 • Acordă sprijin organizaţiilor teritoriale în soluţionarea problemelor curente.
 • Alege secretarii partidului (care vor fi confirmaţi anual de plenara Comitetului Director).
 • Aprobă normele de constituire şi utilizare a patrimoniului şi a fondurilor financiare ale partidului.
 • Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului.
 • Analizează activitatea Comitetului Executiv Central, stabilind măsuri corespunzătoare.
 • Aprobă organizarea departamentele pe domenii de activitate şi programul lor.
 • Stabileşte reprezentanţii Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM care vor ocupa funcţii în organele centrale ale puterii de stat.
 • Stabileşte norma de reprezentare pentru congres.
 • Convoacă lucrările Congresul sau Conferinţei Naţionale ale partidului.

Art.56. Comitetul Executiv Central este constituit din preşedintele, preşedintele executiv, preşedinţii fondatori, preşedintele de onoare, secretarul general, vicepreşedinţii şi secretarii executivi ai partidului. Comitetul Executiv Cental se întruneşte în şedinţe de regulă odată pe lună, şi în situaţii deosebite ori de cîte ori este nevoie, la convocarea Biroului Permanent.

Art.57. Comitetul Executiv Central are următoarele atribuţii principale:

 • Conduce activitatea partidului între şedinţele Comitetului Director.
 • Prezintă rapoarte şi informări şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii partidului în şedinţele Comitetului Director.
 • Elaborează bugetul anual al partidului.
 • Aprobă structura aparatului de partid salarizat şi nivelul de salarizare a acestuia.
 • Confirmă propunerile organelor teritoriale referitoare la bugetul local al partidului.
 • Elaborează norme referitoare la activitatea organizatorică, politică, economică, socială, etc. a partidului.
 • Stabileşte candidaţii Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM care vor fi înscrişi pe listele electorale la alegerile parlamentare şi pentru Parlamentul European, la propunerea şi cu consultarea organizaţiilor judeţene şi a organizaţiei Municipiului Bucureşti.
 • Alege purtătorul de cuvînt, trezorierul partidului, şefii departamentelor constituite pe domenii de activitate.
 • Valideaza organelor de conducere alese la conferinţele judeţene şi la conferinţa Municipiului Bucureşti, în urma raportului prezentat de delegaţii desemnaţi de Comitetul Executiv Central să participe la aceste conferinţe. Delegaţii certifică dacă convocarea şi lucrările conferinţei respective s-au desfăşurat în concordanţă cu prevederile statutare.
 • Convoacă şedinţele Comitetului Director.

Art.58. Biroul Permanent este constituit din preşedintele, preşedintele executiv, preşedinţii fondatori, preşedintele de onoare şi secretarul general ai partidului. Întrunirile Biroului Permanent sunt convocate de catre preşedintele sau preşedintele executiv ai partidului.

 • Biroul Permanent conduce activitatea operativă a partidului între două şedinţe ale Comitetului Executv Central. La întrunirile Biroului Permanent sunt invitaţi vicepreşedinţii sau secretarii executivi responsabili ai unui departament, atunci când se discută ceva legat de domeniul lor de activitate.
 • Biroul permanent convoacă şedinţele Comitetul Executiv Central, Comitetului Director şi Consiliului Naţional.

Art.59. Comisiile Centrale de Control şi de Arbitraj ale partidului îndrumă şi controlează comisiile judeţene respective, judecă apelurile prin care se contestă hotărârile comisiilor judeţene şi adoptă decizii definitive.

 • Comisiile Centrale de Control şi de Arbitraj îşi vor alege prin vot secret, în prima şedinţă preşedintele, 1-2 vicepreşedinţi şi 1-2 secretari şi elaborează regulamentele proprii, ce vor fi avizate de Comitetul Executiv Central şi aprobate de Comitetul Director.
 • Comisiile Centrale de Control şi de Arbitraj prezintă câte un raport congresului sau conferinţei naţionale a partidului şi, anual, sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte Comitetului Director.
 • La judecarea apelurilor prin care se contestă hotărârile Comisiilor Judeţene (Municipiului Bucureşti) de Arbitraj, Comisia Centrală de Arbitraj va asigura părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra. Deciziile vor fi luate cu votul majorităţii mebrilor comisiei şi vor fi comunicate în scris părţilor, în termen de 15 zile.

Art.60. Funcţiile şi competenţele membrilor Comitetului Executiv Central.

 • Preşedintele partidului.
  • Preşedintele partidului reprezintă partidul în relaţiile cu alte partide şi formaţiunile politice din ţară şi străinătate şi încheie, în spiritul documentelor programatice ale partidului, acorduri, convenţii, înţelegeri, sub rezerva ratificării lor de către Comitetul Director sau Consiliul Naţional.
  • Preşedintele partidului prezidează şedinţele Consiliului Naţional, Comitetului Director, Comitetul Executiv Central şi întrunirile Biroului Permanent.
 • Preşedintele executiv.
  • Preşedintele executiv al partidului coordonează activitatea programatică şi organizatorică a partidului, îndrumă activitatea organizaţiei de femei, tineret şi pensionari.
  • Preşedintele executiv al partidului reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice, în justiţie şi în relaţiile cu terţii.
 • Preşedinţii fondatori ai partidului sunt: primul preşedinte ales al Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” – PSD–CTP şi primul preşedinte ales al Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este un partid rezultat prin reformarea şi schimbarea de denumire a Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” – PSD–CTP, pentru a continua linia politică şi orientarea doctrinală a social-democraţiei româneşti.
  • preşedinţii fondatori ai partidului au drept de veto privind schimbarea numelui şi orientarea doctrinală a partidului, chiar şi în cazul unei fuziuni.
  • preşedinţii fondatori ai partidului, participă cu drept de vot la lucrările organelor centrale de conducere ale partidului.
 • Preşedintele de onoare al partidului este o personalitate care prin trecutul şi activitatea sa a adus mari servicii social-democraţiei româneşti şi Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM. Preşedintele de onoare al partidului, deschide lucrările congresului partidului, conduce Clubul Veteranilor, participă cu drept de vot la lucrările organelor centrale de conducere ale partidului.
 • Secretarul General asigură conducerea secretariatului central, urmăreşte împreună cu secretarii executivi aducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor centrale de conducere ale partidului.
 • Vicepreşedinţii partidului coordonează activitatea programatică şi organizatorică a partidului, conduc activitatea departamentelor de specialitate ale partidului şi răspund de elaborarea şi aducerea la îndeplinire a programelor departamentelor în conformitate cu doctrina partidului.

Art.61. Organizaţia de femei face parte integrantă din structura internă de organizare a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM şi cuprinde femeile membre ale partidului.

 • Organizaţia de femei îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de Funcţionare aprobat de Comitetul Director al partidului.
 • Organizaţia de femei este coordonată la toate nivelurile de comitetele organizaţiilor respective ale partidului.

Art.62. Organizaţia de tineret face parte integrantă din structura internă de organizare a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM şi cuprinde membrii de partid între 18 şi 35 ani. În organizaţia de tineret pot fi înscrişi şi tineri care au împlinit vârsta de 16 ani, până la împlinirea vârstei de 18 ani neavînd drepturile şi obligaţiile membrilor de partid.

 • Organizaţia de tineret îşi desfăşoara activitatea pe baza unui Regulament de Funcţionare aprobat de Comitetul Director al partidului.
 • Organizaţia de tineret este coordonată la toate nivelurile de comitetele organizaţiilor respective ale partidului.

Art.63. Organizaţia de pensionari face parte integrantă din structura internă de organizare a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM şi cuprinde membrii de partid pensonari.

 • Organizaţia de pensionari îşi desfăşoară activitatea pe baza unui Regulament de Funcţionare aprobat de Comitetul Director al partidului.
 • Organizaţia de pensionari este coordonată la toate nivelurile de comitetele organizaţiilor respective ale partidului.

înapoi la cuprins

VIII. RELAŢIILE CU ALTE PARTIDE ŞI FORMAŢIUNI POLITICE DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE

Art.64. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM, adept al pluralismului ideologic, pluripartidismului şi diversităţii de opinii este deschis dialogului şi relaţiilor cu partidele şi formaţiunile politice social-democrate, socialiste şi de centru-stânga, cu alte formaţiuni democratice din ţară şi străinătate.

Art.65. Obiectivele, poziţiile principiale, strategia de alianţe pe plan intern şi extern vor fi discutate şi aprobate de Consiliul Naţional.

Art.66. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM sprijină prezenţa României în organismele europene şi mondiale şi militează pentru instaurarea în Europa şi în lume a unui climat de încredere, colaborare şi securitate.

înapoi la cuprins

IX. MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE ALE PARTIDULUI

Art.67. Mijloacele materiale şi financiare ale Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se constituie în principal din:

 • cotizaţii ale membrilor de partid;
 • donaţii, legate şi alte liberalităţi primite din partea unor persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, cu respectarea prevederile legale;
 • venituri provenite din activităţi proprii;
 • subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii;
 • alte venituri sau bunuri dobândite conform legii.

Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot efectua prin conturi bancare, în lei şi valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

Art.68. Cuantumul cotizaţiei de partid va fi stabilită de Comitetul Director. Elevii, studenţii, veteranii şi văduvele de război, pensionarii, şomerii, femeile casnice, persoanele handicapate sau persoanele fără venituri, plătesc o cotizaţie lunară minimă stabilită de Comitetul Director.

Art.69. Membrii PSDM aleşi în numele partidului sau ce deţin funcţii şi demnităţi obţinute prin susţinerea partidului, în administraţia centrală sau locală, vor dona partidului 10% din veniturile obţinute pe durata mandatului. Plata acestei contribuţii este obligatorie.

Art.70. Evidenţa mijloacelor materiale şi financiare şi gestionarea lor judicioasă se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi a instrucţiunilor elaborate de Comitetul Executiv Central.

Art.71. Organizaţiile teritoriale ale Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM se bucură de autonomie economico-financiară.

Art.72. Organizaţiile teritoriale ale partidului vor vira în contul organizaţiilor ierarhic superioare o cotă parte din cotizaţiile încasate potrivit instrucţiunilor Comitetului Executiv Central.

înapoi la cuprins

X. DISPOZIŢII COMUNE

Art.73. Organele de conducere şi control ale partidului îşi desfăşoară în mod valabil activitatea la toate nivelurile de activitate în prezenţa a 2/3 din numărul total de membri şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor organului respectiv.

 • Hotărârile organelor de conducere ale partidului se iau prin vot secret. Când se consideră oportun hotărârile pot fi luate şi prin vot deschis.

Art.74. La toate nivelurile de organizare a partidului se poate alege de către adunarea generală sau conferinţa judeţeană o personalitate care să îndeplinească funcţia de preşedinte de onoare al organizaţiei respective, dintre veteranii partidului sau dintre foştii preşedinţi ai organizaţiei respective.

Art.75. Persoanele alese în funcţii de conducere sau de control ale partidului, indiferent de nivelul de organizare, pot fi retribuite numai pentru activitatea permanentă desfăşurată în interesul partidului, potrivit normelor Comitetului Director.

Art.76. Activitatea curentă organizatorică la toate nivelurile organizatorice ale partidului este asigurată de personal tehnico-administrativ angajat potrivit normelor legale.

înapoi la cuprins

XI. DISPOZIŢII FINALE

Art.77. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM este persoană juridică română de drept public. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriu al României, în conformitate cu dispoziţiile Constituţiei, ale Legii partidelor politice, precum şi cu prevederile prezentului Statut şi ale regulamentelor adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia.

Art.78. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM are siglă, drapel şi imn proprii.

Art.79. În condiţiile prevăzute de lege Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM poate înfiinţa fundaţii, asociaţii, cluburi, edituri şi publicaţii proprii.

Art.80. Partidul Social Democrat al Muncitorilor – PSDM îşi încetează activitatea prin autodizolvare sau în condiţiile prevăzute de lege.

Art.81. Statutul Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM nu poate fi modificat sau schimbat decât de către Congresul sau Conferinţa Naţională a partidului. Prezentul statut a fost adoptat de Conferinţa Naţională a Partidului Social Democrat al Muncitorilor – PSDM din data de 15.03.2015.

înapoi la cuprins

PREŞEDINTE
Constantin V. IONESCU

SECRETAR GENERAL
Adrian Virgil Ionescu